Article

Meeting of University Library Representatives

Undefined

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE LIBRARIES, THE SHARING OF RESOURCES, AND THE DEVELOPMENT OF JOINT PROJECTS

On 24 January 2019, the library directorate of "Ala-Too" Internatıonal University organized a "Meeting of University Library Representatives". The purpose of the meeting was to discuss issues of library interaction in the field of professional development, exchange of resources, development of joint projects. "Ala-Too" Internatıonal University's Rector Sanzharbek Erdolatov, made the opening speech and gaved detailed informations about our university library opportunities. Library manager Dinara Nuralievа made a presentation on "The working system of the library program "Yordam" and the general structure of the library". After this presentatıon the participants had a coffee break and library tour. Second half of meeting continued by Ahmad Ali Shah on the presentation "University of Central Asia Library: Services and Resources". Closing speech has made by "Ala-Too" Internatıonal University's vice rector Halil Koch. Participants proposed to make next meeting at the University of Central Asia, in Naryn Campus.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК, СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ И РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

24 января 2019 года директорат библиотеки Международного университета «Ала-Тоо» организовала «Встречу представителей университетских библиотек». Целью встречи было обсуждение вопросов взаимодействия библиотек в сфере профессионального развития, обмена ресурсами, разработки совместных проектов. Ректор Международного университета «Ала-Тоо» Санжарбек Эрдолатов выступил со вступительной речью и дал подробную информацию о возможностях нашей университетской библиотеки. Управляющий библиотекой Динара Нуралиева выступила с докладом на тему «Рабочая система библиотечной программы «Йордам» и общая структура библиотеки». После этого у участников был перерыв на кофе и библиотечный тур. Вторую половину встречи продолжил Ахмад Али Шах на презентации «Библиотека Центрально-Азиатского университета: услуги и ресурсы». С заключительной речью выступил проректор Международного университета «Ала-Тоо» Халил Коч. Участники предложили провести следующую встречу в Университете Центральной Азии, в кампусе Нарын.

«КЕСИПТИК ӨНҮГҮҮ БАГЫТЫНДА КИТЕПКАНАЛАРДЫН КАТНАШЫ, РЕСУРСТАРДЫ БӨЛҮШҮҮ, БИРГЕЛЕШКЕН ДОЛБООРЛОРДУ ИШТЕП ЧЫГУУ»

2019-жылдын 24-январында, «Ала-Тоо» эл аралык университетинин китепкана директорлугу «Университеттердин китепкана өкүлдөр жыйынын» уюштурду. Жолугушуу учурунда китепканачылык кесибин өнүктүрүү, ресурстарды алмашуу, биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу жаатында маселелер талкууланды. «Ала-Тоо» эл аралык университетинин ректору Санжарбек Эрдолатов, ачылыш сөзүн сүйлөгөн соң, китепканабыздын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу толук маалымат берди. Китепкана бөлүмүнүн башчысы Динара Нуралиева ««Йордам» китепкана программасынын иштөө системасы жана китепкананын жалпы структурасы» деген темада баяндама жасады. Андан кийин катышуучулар кофе тыныгуусуна чыгып, китепканага сапар алышты. Чогулуштун экинчи жарымын Ахмад Али Шах «Борбордук Азия университетинин китепканасы: тейлөө жана ресурстары» аттуу баяндамасы менен улантты. Соңку сөздү «Ала-Тоо» эл аралык университетинин проректору Халил Коч айтты. Катышуучулар кийинки жолугушууну Борбордук Азия университетинин, Нарындагы кампусунда өткөзүүнү сунушташты.


imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

imgbox

Contact us

Ala-Tooo International University

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.